หน้าหลัก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC Awards ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ
รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ รร.ขุขันธ์วิทยา กลุ่ม เมืองขุขันธ์ สพป.ศก.3 ปี 2555
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน แก้ไข
1 1.อ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่าน (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) ภาษาไทย เด็กหญิงพิมพิมล บุสบก นางปรุงจิตต์ ชาติตะคุ [แก้ไข]
2 2.อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงวันฟ้าใส บุญตา นายปราโมทย์ ศุขแจ้ง [แก้ไข]
3 3.โครงงานวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) วิทยาศาสตร์ เด็กชายชัยวัฒน์ ขันธ์แพง นางสาวอัมพร สอนสุข [แก้ไข]
4     เด็กชายธีรพงษ์ ชนิดพันธ์ [แก้ไข]
5     เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ใจดี [แก้ไข]
6 4.มารยาทไทย (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กชายสุพัตชัย ไชยศรีษะ นางสายสมร คำศรี [แก้ไข]
7     เด็กหญิงพวงมณี ศรีลาชัย นางมณีวรรณ แสงคำ [แก้ไข]
8 5.วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) ศิลปะ เด็กหญิงณัธกานต์ ทองมนต์ นางพิมพร คันศร [แก้ไข]
9 6.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย (เดี่ยว) ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) ศิลปะ เด็กชายพงศกร บุญขาว นางพรพิมล สาดา [แก้ไข]
10 7.ขับร้องเพลงไทยสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) ศิลปะ เด็กหญิงกุลจิรา น้ำใส นายจตุพล เครื่องพาที [แก้ไข]
11 8.ขับร้องเพลงสากล หญิง (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) ศิลปะ เด็กหญิงกุลจิรา น้ำใส [แก้ไข]
12 9.โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) การงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กหญิงนันทนา มูลดับ นางกาญจนา ศุขแจ้ง [แก้ไข]
13     เด็กหญิงจิราภรณ์ สอนศรี นางสาวชารินี พลคำ [แก้ไข]
14     เด็กหญิงกมลฐิตา ปานคำ [แก้ไข]
15 10.โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) การงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กหญิงอินทิรา บุญธรรม นางกาญจนา ศุขแจ้ง [แก้ไข]
16     เด็กหญิงรจนา ระยับศรี นางสาวสุวรรณี ฤทธิตะมน [แก้ไข]
17     เด็กหญิงอังคณา บุญเลิศ [แก้ไข]
18 11.การจัดสวนถาดแบบชื้น (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) การงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กหญิงชลธิชา ขันธ์แพง นางพิมพร คันศร [แก้ไข]
19     เด็กหญิงสมบูรณ์ศรี วงเศษ [แก้ไข]
20     เด็กหญิงสมฤดี ดวงศรี [แก้ไข]
21 12.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) คอมพิวเตอร์ เด็กชายวีรพงศ์ บุญยงค์ นายกัมปนาท ขุมทอง [แก้ไข]
22     เด็กชายธีระศักดิ์ วงษ์วัง [แก้ไข]
23 13.ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) คอมพิวเตอร์ เด็กชายพิพัฒน์ คุ้มญาติ นายกัมปนาท ขุมทอง [แก้ไข]
24     เด็กชายวีระพงษ์ บุญยงค์ นายจตุพล แก้วพาที [แก้ไข]
25 14.ซูโดกุ (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงพรพิมล ผมรี นายปราโมทย์ ศุขแจ้ง [แก้ไข]
26     เด็กหญิงวันฟ้าใส บุญตา [แก้ไข]


จัดการแข่งขันโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓