หน้าหลัก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เกณฑ์การแข่งขัน OBEC Awards ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานข่าว เข้าระบบ
รายชื่อนักเรียนสมัครแข่งขันทักษะวิชาการ รร.นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) กลุ่ม ทับทิมสยาม สพป.ศก.3 ปี 2555
ที่ กิจกรรม (ช่วงชั้น)กลุ่มสาระ ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน แก้ไข
1 1.ท่องอาขยานทำนองเสนาะ (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) ภาษาไทย เด็กหญิงอรวรรณ แต้มงาม นายสุรศักดิ์ จรรยาเลิศ [แก้ไข]
2 2.คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงยลดา วงษ์ขันธ์ นางจุฬาพร ทองสุข [แก้ไข]
3 3.คิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) คณิตศาสตร์ เด็กหญิงวรางคณา ปรือปรัก นางจุฬาพร ทองสุข [แก้ไข]
4 4.โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กหญิงนิยดา วงษ์ขันธ์ นางอนงค์ลักษณ์ โพธิ์ชัย [แก้ไข]
5     เด็กหญิงอัจจิมา วงษ์ขันธ์ นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน [แก้ไข]
6     เด็กหญิงปิยกานต์ นันทสิงห์ [แก้ไข]
7     เด็กหญิงรมิตา อุตมะ [แก้ไข]
8     เด็กชายกิตติพงษ์ พลหาร [แก้ไข]
9 5.โครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กหญิงวรางคณา ปรือปรัก นางจุฬาพร ทองสุข [แก้ไข]
10     เด็กหญิงพรรณภษา ปรือปรัก นางจันทิมา สนิท [แก้ไข]
11     เด็กหญิงภัทรินร์ ธรรมพร [แก้ไข]
12     เด็กหญิงชนิดาภา โพธิ์กะสังข์ [แก้ไข]
13     เด็กชายตระการ โภชน์สาลี [แก้ไข]
14 6.เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เด็กหญิงพรรณภษา ปรือปรัก นางจุฬาพร ทองสุข [แก้ไข]
15 7.การสร้างภาพด้วยการปะติด (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) ศิลปะ เด็กหญิงแสงรวี ปรือปรัก นางดุษฎี จิตต์พิพัฒน์ [แก้ไข]
16     เด็กชายสิทธิพล วงศ์ขันธ์ [แก้ไข]
17 8.โครงงานอาชีพ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) การงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กชายตระการ โภชน์สาลี นางจุฬาพร ทองสุข [แก้ไข]
18     เด็กหญิงภัทรินร์ ธรรมพร นางจันทิมา สนิท [แก้ไข]
19     เด็กหญิงเสาวณี ศิริแพทย์ [แก้ไข]
20 9.การแกะสลักผลไม้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) การงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กหญิงวรรณษมล วงษ์ขันธ์ นายคเนย์ แพงอก [แก้ไข]
21     เด็กหญิงภฬาดร อุตพันธ์ นางสาววิลาสินี ไชยวารี [แก้ไข]
22     เด็กชายสมพงษ์ ดอกพอง [แก้ไข]
23 10.คำคม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงเสาวณี ศิริแพทย์ นางจุฬาพร ทองสุข [แก้ไข]
24     เด็กหญิงสุกานดา วงษ์ปลั่ง [แก้ไข]
25 11.ซูโดกุ (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กหญิงพรรณภษา ปรือปรัก นางจุฬาพร ทองสุข [แก้ไข]
26     เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ คำพินิจ [แก้ไข]


จัดการแข่งขันโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓